Poslanikov testament s Arefata

Govor na Arefatu Vjerovjesnik je započeo riječima:

Hvala Allahu!
Hvalimo Te, Allahu, i za pomoć molimo.
Molimo Te da nam oprostiš grijehe, i Tebi se obraćamo.
Tražimo da nas zaštitiš od poroka naših duša i protiv zlih djela naših.

Koga Allah vodi, taj ne briješi. Ako neko griješi, znači da ga niko ne vodi.

Priznajem da nema drugog boga osim Allaha i tvrdim da je Muhammed a.s. Allahov rob i poslanik.

Nalažem vam, Allahovi robovi, da se Boga bojite i da Ga slušate.
Počinjem sa onim što je najbolje. 

Čujete, ljudi, da vam sve lijepo objasnim, jer ne znam da li ću više moći dolaziti ovamo.

O pravovjernici, bojte se Allaha i budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, vaša imanja i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni, kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto (Arefat) na kome se nalazimo, sve dok se ne sastanete s Gospodarom vašim.

Čovjek je djelo Božije, i neka je proklet onaj koji to djelo ruši. Mi ćemo svi doći pred Boga, i On će nas pitati za naša djela i naš rad. Stvari koje su vam date u amanet čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.

Krvna osveta i lihvarstvo iz poganskih vremena neka prestanu zauvijek. Bog je dopustio poštenu trgovinu, i na glavnicu imate pravo, ali lihvarstvo je strogo zabranio. Ne budite ni tlačitelji ni tlačeni. Lihvarska kamata i krvana osveta ne postoje više ni za jednog pravog muslimana. Bog je naredio da više ne bude kamata među njima. A prve kojih se odričem neka budu one moga amidže Abbasa, koji ima mnogo dužnika. I krvna se osveta ukida, a prva koje se odričem neka bude cijena krvi moga strica Amira ibn Rebi`a, koga su kao nevina dječaka ubili ljudi iz plemena Huzejl. Sve se treba oprostiti i zaboraviti.

O vjernici, bojete se Boga i oprostite svojim dužnicima lihvarske kamate. Ako poslušate moj savjet, vaša će se imovina uvećati, jer vam ostaje glavnica za pošten rad i trgovinu. Ako to ne učinite, znajte da ste se teško zamjerili Allahu i Njegovom Poslaniku. Nemojte činiti nepravdu drugome, pa će i vama biti dobro. Ako je vaš dužnik u nevolji, produžite mu rok plaćanja, a ako ste u položaju da mu dug oprostite, to je još bolje. Bojte se onoga dana u kome ćete svi doći pred Boga, gdje je On vrhovni sudija i gdje je Njegova apsolutna pravda.

O vjernici, kad se obavezujete da ćete jedan dug platiti na vrijeme i kad uopće pravite ugovore, radite to napismeno, tačno i vjerno, onako kako ste ugovorili. Svaki ugovor, bio mali ili veliki, napravite napismeno i naznačite rok plačanja. Ove su mjere opreznosti pred Bogom najopravdanije, i to ja najsigurnije dokazano sredstvo da se izbjegne svaki nesporazum i sumnja.

O smrtnici, bojete se Boga, Koji vas je sve stvorio po istom životnom principu, čovjeka i ženu, od kojih se umnožilo čovječanstvo. Bojte se Boga, od Koga svi pomoć tražite i poštujte krvnu vezu. Vjerno ispunjavajte dužnosti koje postoje između muža i žene, između roditelja i djece. Dijete stječe džennet pod nogama majke svoje. Čuvajte se preljube i ljubomore: prvo je težak grijeh, a  drugo vodi nesreći u braku. Ženite se onima koje volite, a kad vas je Božija volja sjedinila, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i s mnogo dobrote. Izbjegavajte ogovaranja. Oni koje kleveću poštene žene neka su prokleti na oba svijeta. One koji optuže poštene žene zbog nevjerstva u braku ili zbog nemorala, a ne mogu za to izvesti četiri vjerodostojna svjedoka, kaznite sa osamdeset udaraca bičem i nikada im ni u čemu više nemojte vjerovati, jer to su nevaljalci i zlikovci. Ako prema svojim ženama osjetite malu odvratnost, nemojte nagliti, promislite, možda vam je Bog baš u tome ukazao sreću. Nemojte tražiti razvod braka bez opravdanih razloga, jer od svih stvari koje je dopustio Bog najviše mrzi razvod braka. Žene su vam se predale na vjeru Božiju, - poštujte, vjernici, taj amanet Božiji.

O vjernici, kad određujete i između sebe dijelite nasljedstvo, budite strogo pravedni i držite se Allahove knjige. Bog je odredio koji dio nasljedstva kojem nasljedniku pripada; nije vam, dakle dozvoljeno napraviti oporuku u nečiju korist nauštrb nasljednikovog prava. A oporuka u korist strane osobe ne smije prelaziti trećinu ukupnog nasljedstva. Čuvjate imanja maloljetnih, nemoćnih i slaboumnih. Nemojte upotrebljavati njihova imanja da umnožite svoja. To je bio težak grijeh.

Dijete pripada bračnom drugu, a preljubnik se kamenuje. Ko traži drugog oca os svoga, proklet neka bude od Allaha, meleka i svih ljudi. On njega se na Sudnjem Danu neće primiti ni otkup ni naknada. Mir neka bude među vama.

Ubistvo s predumišljajem bit će kažnjeno poravnanjem, ubistvo bez predumišljaja, kada se ubije iz nehata kolcem ili kamenom, stajat će počinitelja stotinu deva kao krvarina. Ko bude tražio više od ovoga, on pripada vremenu neznanja (džahilijeta). Razumjeste li poruku, o ljudi! Bog neka mi je svjedok.

Počasne službe iz doba neznanja ukidaju se, izuzev straže pred Kabom i dužnosti napadanja hodočasnika. Šejtan nema više nade da će biti poštovan u vašoj zemlji. Ali, čuvajte se da mu ne izađete u susret u drugim stvarima tj. u onima koje ne smatrate vrijednim i značajnim. Čuvajte, dakle, vjeru svoju!

Ljudi čujete! Dodavanje neposvećenog mjeseca usred mjeseci Božijeg mira djelo je nevjernika koji ovaj mjesec jedne godine smatraju neposvećenim, a druge posvećenim, kako bi prividno poštovali broj svetih mjeseci. Oni, dakle, oskvrnjuju ono što je Bog posvetio, a posvećuju ono što je Bog ostavio profanim. Vrijeme je da postavimo stvari onako kako ih je Bog uredio stvarajući nebesa i Zemlju. I, zaista, Bog je odredio da se godina sastoji od dvanaest mjeseci, od dana stvaranja nebesa i Zemlje. Od ovih dvanaest mjeseci četiri su posvećena, od kojih tri uzastopna i jedan odvojeni: zulkade, zulhidždže i muharrem, te redžeb, koji pada između dva mjeseca `džumade` i šabana.

Ljudi, vjernici su braća. A bratstvo je imanje nepovredivo, osim kad on sam dopusti. Nemojte se nakon moje smrti vratiti bezboštvu, te se okomiti jedni na druge. Ta ja sam ostavio što će vas voditi: Knjigu Božiju, koja će vas, ako je vjerno budete pridržavali, uvijek čuvati da ne zalutate s pravog puta, sa staze pravde i istine. To je knjiga jasna i pozitivna, koju je sam Allah objavio. Imate pred sobom i moj cijeli život, moje riječi i moja djela; sve što sam govorio i radio nastojao sam da to bude u potpunom skladu s Božijim određenjima.

O ljudi, vas je Allah stvorio od jednog pretka, i svi vi potječete od Adema, a Adem je od gline stvoren. Najbolji je kod Boga onaj koji Ga se ponajviše boji. Nema prednosti Arap nad ne-Arapom niti ne-Arap nad Arapom, osim po vjeri!

O vjernici, govorite uvijek čistu istinu, neka vas nikad mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Boga, On poznaje vaša djela!“

Nakon kratke pauze Muhammed a.s. uskliknu: „O Bože moj, jesam li ispunio svoj zadatak i povjerenu mi misiju?“ „Božiji Poslaniče, ti si vjerno ispunio svoju misiju i nama prenio što ti je Bog povjerio!“, potvrdilo je sto pedeset hiljada duša u jedan glas.

Tekst preuzet iz knjige KORACI U ISLAM - Mustafa Spahić

Neka je Allahov oprost, milost i selam na našeg Poslanika s.a.v.s. njegovu porodicu, ashabe, prijetelje i sve muslimane i muslimanke.

Amin