Kultura ponasanja u dzamiji

Boravak u džamiji ima svoja pravila koja vjernik treba respektovati ukoliko želi polučiti nagradu koju će mu podariti Gospodar svjetova na Danu kada niko drugi osim Njega ne bude nagrade udjeljivao.

Sjedenje u džamiji radi ibadeta, i'tikafa, učenja Kur'ana, sticanja znanja, slušanja korisnih savjeta i iščekivanja namaza je mustehab.

Ebu Se'id el-Hudri, r.a, prenosi predaju Mu'avije, r.a, u kojoj se kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, prošao pored jednog kružoka ashaba koji su sjedili u džamiji, upitavši ih: Šta vas je dovelo da tu sjedite? Oni su odgovorili: Sjedimo ovdje radi spominjanja Allaha i zahvale Njemu zato što nas je uputio u islam i sa njim nam ukazao milost! Allahov Poslanik, s.a.v.s, im je tada rekao: Allaha vam, doista ste zbog Njega sjeli tu?! Ne tražim da mi se zakunete na to što sumnjam u vas, već mi je došao Džibril i obavijestio me da se Allah s vama ponosi pred melekima!

Ilustrativana je, u ovom pogledu, i predaja Ebu-d-Derdaa, r.a, kada je rekao svome sinu: «Neka ti džamija bude tvoj dom»! Doista sam čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s, kada kaže: «Džamije su kuće bogobojaznih. Kome džamija bude njegova kuća, Allah mu je zagarantirao Svoju milost i prelazak preko Sirat-ćuprije»!

 

Neće razdvajati dvojicu ljudi

Osoba koja uđe u džamiju naći će prvo prazno mjesto u saffu i popuniti ga. Nema pravo razdvajati dvije osobe da bi sjeo između njih, bez njihovog dopuštenja, kao što napominje Allahov Poslanik, s.a.v.s, u predaji Abdullaha b. Amra, r.a: Nije dopušteno čovjeku da razdvaja dvojicu ljudi bez njihove dozvole.

 Neće dizati osobu sa njenog mjesta

Posebno je zabranjeno dizati neku osobu da bi se sjelo na njeno mjesto. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s, u kojem se kaže: Niko od vas neće dići svoga brata s njegova mjesta, da bi on sjeo na to mjesto!

Nažalost, u nekim našim džamijama postoji običaj suprotan ovom Poslanikovom, s.a.v.s, stavu. Naime, neki ugledni ljudi kao da su se pretplatili na određena mjesta u nekim džamijama, pa ako neko, eventualno, sjedne na to mjesto, oni ga dignu i sjednu na «svoje mjesto». Treba naglasiti da je jedina privilegija u džamiji doći prvi i zauzeti mjesto tamo gdje želimo. Svaka druga «pretplata» nije u islamu validna i suprotstavljena je sunnetu.

 

Ko ima najveće pravo na mjesto u džamiji?

Osoba koja je ranije došla u džamiju, pa izašla zbog neke potrebe, ako se vrati, ima najveće pravo na mjesto gdje je prethodno sjedila. To se temelji na hadisu Vjerovjesnika, s.a.v.s, koji prenosi Vehb b. Huzejfe, r.a:

Čovjek koji je sjedio na mjestu, pa je izašao svojom potrebom a zatim se vratio, ima najveće pravo na to mjesto!

To se odnosi samo na jedno namasko vrijeme. Ukoliko bi neko npr. izašao da promijeni abdest i slično, ima najveće pravo na mjesto u saffu gdje je bio prije izlaska. To ne važi za drugo namasko vrijeme.

 

Zadržavanje na mjestu gdje smo klanjali

Lijepo je zadržati se na mjestu gdje smo klanjali, jer sve dok mi sjedimo nakon namaza meleki mole za nas.

Ibn Battal kaže: Ko se želi osloboditi grijeha bez muke i napora, neka po završenom namazu boravi što duže na mjestu obavljenog namaza, kako bi meleki za njega što duže molili oprost grijeha a njihovo zauzimanje je najsigurnije.

Bitno je naglasiti da će meleki moliti oprost za nas isključivo kada smo pod abdestom ili, po nekim mišljenjima, sve dok ne uradimo nešto što je loše.

To se temelji na hadisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, a u kojem se kaže: Meleki se mole za svakog od vas sve dok bude na mjestu na kome je obavio svoj namaz, samo ukoliko mu se ne desi nešto što kvari abdest. Oni govore: Allahu, oprosti mu grijehe! Allahu, smiluj mu se!

Osim toga, onaj ko se pod abdestom nađe u džamiji, računa se Allahovim, dž.š, gostom, koga će On posebno počastiti. Selman el-Farisi, r.a, prenosi predaju u kojoj Vjerovjesnik, s.a.v.s, ističe: Ko uzme abdest i ode u džamiju, on je Allahu zijaret učinio, a obaveza onoga kome je zijaret učinjen je da počasti onoga koji ga je posjetio!

 

Okrenuti se prema Kibli

Poželjno je da osoba dok je u džamiji bude okrenuta prema Kibli. Kada klanja namaz, svakako, mora to učiniti. Takvo ponašanje temelji se na predaji Enesa b. Malika, r.a, u kojoj Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže: Ko klanja naš namaz, okreće se našoj kibli i jede od onog što mi koljemo, to je musliman koji uživa zaštitu Allaha i Allahova Poslanika, pa ne kršite ovu Allahovu zaštitu.Izbjegavanje dunjalučkog razgovora

U džamiji treba izbjegavati svaki razgovor u vezi sa dunjalukom i dunjalučkim interesima ili, pak, spominjanje ljudi. Allahova kuća je predviđena za namaz, učenje Kur'ana, zikr Allaha Uzvišenog, učenje i poučavanje. Mora se voditi računa da se ni jednom našom dozvoljenom aktivnošću ne remeti harmonija te kuće, niti da se dekoncentrira onaj koji u njoj boravi.

U predajama Ibn Mes'uda i Enesa b. Malika, r.a, prenosi se da je Poslanik islama, s.a.v.s, upozorio: U vremenu pred nastupanje Smaka svijeta pojaviće se narod koji će sjediti u džamijama u kružocima, čiji će predmet razgovora biti dunjaluk. Ne sjedite sa takvima! Allah se neće takvima smilovati!