Ashabi

Ogromana je i neprolazna zasluga ashaba kao najbolje generacije ljudskog roda koja se ikada pojavila u tačnom, preciznom i autentičnom pisanju, prenošenju i učenju Kur`ana napamet te slijeđenju puta, života, rada i prakse i ponšanja Muhammeda a.s.

Ashabi su, preko tabiina, prva i najvažnija karika između Kur`ana i sunneta i svih ljudskih generacija ummeta islama. U toj ravni oni su, kao i svaki pripadnik islama koji slijedi njegov primjer u odnosu na Objavu, Muhammeda a.s., islam, šerijat i islamski način života, najbolja generacija ljudskog roda koja se ikada pojavila.

„Vi ste narod najbolji od svih koji su se ikada pojavili: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.“

(Kur`an, Ali`Imran, 110.)

Upravo zahvaljujući čistoti vjere ashaba, njihovoj iskrenosti, islamskom uvjerenju i osvjedočenju, kao i krajnjoj vjerskoj svijesti i odgovornosti, oni su zajedno s Muhammedom a.s. svim generacijama ummeta islama, do Sudnjeg dana, ostavili dvije najveće i neiscrpne blagodati: Allahovu objavu – Kur`an i Vjerovjesnikov sunnet. Na taj način muslimani ispunjavaju Allahov nalog i imperativ koji je naložen svakom ummetu prije Muhammeda a.s. a koji su oni pronevjerili.

„I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da Poslanik bude svjedok protiv vas.“

(Kur`an, el-Bekare, 143.)