Ljubav učenja Kur`ana

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Jedan je ashab Poslanika sallallahu alejhi we sellem, stekao Allahovu ljubav učenjem samo jedne sure s ispravnim razumijevanjem i ljubavlju prema njoj.
To je sura El-Ihlas u kojoj se navode uzvišena svojstva Milostivog, dž.š.
On je ovu suru ponavljao na svim namazima.
Kad je upitan o tome, odgovorio je:
„Jer je ona svojstvo Milostivog i ja volim da je učim.“
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, tada rekao je:
Obavijestite ga da ga Allah voli.“
(prenosi Muslim)

Onaj ko zavoli Kur`an mora zavoljeti i Allaha, jer Kur`an je Allahovo uzvišeno svojstvo. Taj mora voljeti i Allahovog Poslanika s.a.v.s., jer on je dostavljač Kur`ana. Abdullah ibn Mes`ud, neka je Allah s njim zadovoljan, kaže:
„Ko zavoli Kur`an on voli Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s.“
(El-Taberani)

Druženje sa Kur`anom neprestano je sve dok roba ne uvede u Džennet na visoke stepene.
Poslanik s.a.v.s. kaže:
„Onome koji je učio Kur`an bit će rečeno:
Uči, uspinji se i pravilno izgovaraj kao što si to činio na dunjaluku.
Tvoj je stepen kod posljednjeg ajeta koji proučiš.“
(Hadis bilježi Tirmizi,Ebu Davud, Ahmed)

„ Mi objavljujemo u Kur`anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.„
(El-Isra, 82 ajet)

Kur`an ukazuje na Allaha i Allahovu ljubav.
Iz Kur`ana se spoznaju Allahove osobine i imena, ono što Mu pristaje i ono od čega je čist, kao i naredbe i zabrane u vidu posebno objašnjenih obreda koji vode Njegovoj ljubavi i zadovoljstvu.