Dobra riječ je šehadet

Imam Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm.

Allah swt., je uporedio dobru riječ sa dobrim drvetom jer je dobra riječ ta koja urađa plodovima dobrih djela, a dobro drvo je to koje urađa dobrim i korisnim plodovima, i na ovome je većina mufessira, koji kažu:

Dobra riječ je šehadet/svjedočenje da nema niko pravo na to da bude obožavan mimo Allaha (la ilahe illallah).

Ova riječ je ta koja urađa svim dobrim djelima, vidljivim i nevidljivim; svako djelo kojim je Allah swt., zadovoljan plod je ove riječi.


U tefsiru koji se bilježi od Alije b. Ebi Talhe - Ibnu Abbas r.a., kaže
: Dobra riječ je šehadet/svjedočenje da nema niko pravo na to da bude obožavan mimo Allaha (la ilahe illallah).

Dobro drvo je vjernik/mu'min. Korijen mu je čvrsto u zemlji tj. riječi šehadeta u srcu mu'mina. Grane visoko prema nebu tj. zbog te riječi se uzdiže djelo vjernika visoko k nebesima. (Taberi, 13/203.)