AKIKA JE ZALOG ZA NOVOROĐENČE

Novorodence obraduje cijelu porodicu, najviše roditelje. Od silne radosti roditelji su spremni sve uraditi. Ali, mnogi ne znaju da su u islamu propisane obaveze prema novorodenom djetetu, u što sigurno ne spada pravljenje pijanki i slavljenje rodendana. Naša saradnica potrudila se da objasni šta sve trebaju uraditi roditelji kad ih Allah, dž. š., obraduje djetetom

Mnoštvo je propisa u vezi sa novorodencetom. Navest cemo neke od njih.

Akika je klanje kurbana povodom rodenja djeteta. Hanefijski pravnici smatraju da je akika mubah, da nije mustehab, jer propisani kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega. Zamjenu potvrduju rijeci Aiše, r. a.: "Kurban zamjenjuje sve što se kolje prije njega". El-Lejs i Davud ez-Zahiri akiku smatraju vadžibom.

Smisao akike se ogleda u tome što je ona, s jedne strane, svojevrsni vid zahvalnosti Uzvišenom Allahu na darovanom djetetu, a, s druge strane, umiljavanje Allahu da radi prinesene žrtve sacuva život i zdravlje djeteta.

Propisanost akike

Akika je pritvrdeni sunnet za djetetove staratelje koju su u mogucnosti, jer je Allahov Rekao je Poslanik, a. s.: "Za (život) svakog novorodenog djeteta zalog je njegova akika, koja se kolje sedmi dan po njegovu rodenju, kad mu se daje ime i brije (šiša) kosa" (hadis bilježe Ebu-Davud, Nesai i drugi).

U hadisu se kaže da je svako dijete privezano za svoju akiku, što po mišljenju uleme znaci da ce djetetu kojem nije priredena akika biti onemoguceno da se zauzima za svoje roditelje, dok neki kažu da ce to uticati na njegov odgoj (hadis bilježe autori “Sunena” i Ahmed, koji kaže da je hadis sahih).

Za akiku važe propisi kurbana u pogledu starosne dobi, nepostojanja mahane i podjele, izuzev što pri klanju akike nije dozvoljeno udruživanje (jer govece i deva mogu vrijediti kao kurban za sedam osoba, ukoliko su se one udružile).

Starosna dob kurbana

Ako se kolje ovca, kurban mora biti star najmanje godinu dana. Koza i govece moraju imati po dvije godine ili približno toliko, a deva cetiri godine. Kurban ne smije imati mahanu koja bi umanjila vrijednost mesa. Ne smije biti hrom niti bolestan, niti suviše mršav. Dopušteno je da kurban bude prepolovljenog uha ili slomljenog roga. Ona ovca koja se, iz bilo kojih razloga, ne bi mogla zaklati u kurban, ne može se zaklati ni kao akika. Najvrjednije je da se zakolje rogat, mlad ovan. Ne smije se prodavati meso akike niti kožica. Medutim, imam Ahmed dozvoljava, na osnovu predaje, prodaju kožice i glave, s tim da se taj novac podijeli kao sadaka za dijete. Pokudeno je namazati glavu novorodenceta krvlju akike.

Šta se uci prilikom klanja akike?

Uci se dova: ALLAHUMME MINKE VE ILEJKE AKIKA FULAN, na osnovu hadisa koji prenosi Bejheki, ciji je lanac prenosilaca dobar. Navodi se od Aiše, r. a., da je Poslanik, s. a. v. s., kad je klao akiku za Hasana i Husejna, rekao: "Recite: 'BISMILLAH, ALLAHUMME LEKE VE ILEJKE AKIKA FULAN".

Podjela mesa

Mustehab je meso akike, kao i meso kurbana podijeliti na tri dijela:

jedan dio ostaviti za ukucane,

jedan dio podijeliti kao sadaku siromasima i

jedan dio pokloniti prijateljima i komšijama.

Mustehab je dati babici mesa od akike. Ebu-Davud prenosi da je Poslanik, s. a. v. s., rekao, kad je Fatima klala akiku za Hasana i Husejna, da pošalju babici mesa od akike.

Koliko se ovaca kolje za djecaka, a koliko za djevojcicu?

Malikijski pravnici smatraju da je bolje zaklati po jednu ovcu za djecaka i za djevojcicu na što ukazuje hadis koji prenosi Ibn-Abbas u kome se govori da je Poslanik, s. a. v. s., zaklao po jednu ovcu Hasanu i Husejnu (hadis bilježe Ebu-Davud i Nesai). To je, po njima, najrazumnije i najlakše. Šafijski i hanbelijski pravnici smatraju da se za djecaka kolju dvije ovce, a za djevojcicu jedna, na što ukazuju rijeci Aiše, r. a.: "Za djecaka dvije ovce približnih godina i da su slicne, a za djevojcicu jedna ovca" (hadis bilježe Ahmed i Tirmizi).

Najbolje je da se za djecaka zakolju dvije ovce približnih godina i da su slicne, a za djevojcicu jedna ovca. Prenosi se da je Ummu Kerzi el-Ka'ba rekla: "Cula sam da Allahov Poslanik, s. a. v. s., kaže: 'Za djecaka se kolju dvije ovce približnih godina i da su slicne, a za djevojcicu jedna ovca'".

Mustehab je da se akika kolje sedmi dan po rodenju djeteta, ako postoji mogucnost za to, ili cetrnaesti ili dvadeset prvi dan po rodenju. Ako ne postoji mogucnost, onda se akika može zaklati bilo koji dan. U hadisu koji prenosi Bejheki navodi se vrijeme klanja akike: "Akika se kolje sedmi ili cetrnaesti ili dvadeset prvi dan po rodenju djeteta".

Mendub je zaklati akiku u vremenu kad se obavlja duha-namaz. Ne treba klati akiku tokom noci. Ako dijete umre prije nego što napuni sedam dana, za njega se nece klati akika.

Spajanje kurbana i akike

Hanbelijski ucenjaci smatraju: kad se podudare Kurban-bajram i dan akike, dozvoljen je jedan kurban za oboje, kao što je dozvoljeno jedno kupanje kad se podudare bajram i džuma.

Nadijevanje imena

Sunnet je novorodencetu izabrati lijepo ime, na što ukazuje hadis: "Bit cete prozvani na Sudnjem danu po svojim imenima, po imenima oceva svojih. Nadijevajte lijepa imena!" (hadis bilježi Ebu-Davud.)

Najljepša imena su Abdullah i Abdurrahman, na što ukazuje hadis koji prenosi Muslim.

Ispravno je nadijevati imena meleka, poslanika, zatim ime Taha, Jasin...Dozvoljeno je nadijevanje više imena od jednog.Dozvoljeno je davanje lijepih nadimaka kao što su nadimci ashaba, r. a., naprimjer Omer el-Faruk, Hamza Esedullah, Halid Sejfullah itd. Haram je nadijevanje imena kojih je dostojan samo Allah, kao što su: Kuddus, Halik, Er-Rahman itd.

Neka pokudena imena

Poslanik, s. a. v. s., zabranio je nadijevanje sljedecih imena: Jesar, Rebah, Nedžih i Efleh zato što ona mogu dovesti do vrijedanja (psovanja). Prenosi se od Semre, r. a., da je Poslanik, s. a. v. s., rekao: "Ne nadijevajte djecaku imena Jesar, ni Rebah, ni Nedžih niti Efleh..." Haram je davanje nadimaka po osobama koje su prezrene u islamu. Pokudeno je nadijevati ružna imena kao što su Zalim, Himar, Kulejb itd. Ibn-Hazm kaže: "Postoji saglasnost o zabrani davanja imena kojima se ukazuje na robovanje mimo Allahu, kao što su imena Abdul-Uzza, Abdu Hubel, Abdu Omer..."

Sunnet je promijeniti ružno ime. Muslim bilježi da je Poslanik, s. a. v. s., promijenio ime Asja u Džemila. Buharija i Muslim bilježe da je Poslanik, s. a. v. s., promijenio ime Berra u ime Zejneb, a to je bila Zejneb bint-Džahš.

Šišanje djecije kose

Sunnet je obrijati (ošišati) djecaku kosu i podijeliti sadaku u težini djecije kose (ukoliko za to postoji mogucnost). Dokaz za ovo je hadis koji bilježe Ahmed i Tirmizi od Ibn-Abbasa da je Allahov Poslanik, s. a. v. s., zaklao jednu ovcu za Hasana, rekavši Fatimi, r. a.: "Fatima, obrij (ošišaj) mu glavu i udijeli sadaku siromasima u težini kose". Izvagali su kosu, a njena težina je iznosila u vrijednosti jednog dirhema ili nekoliko dirhema.

Kad je rijec o brijanju djecije glave, treba napomenuti da je to mustehab (po nekim ucenjacima sunnet) samo za mušku djecu, a ne i žensku. Mekruh je obrijati kosu ženskog djeteta.

Ucenje ezana i ikameta

Sunnet je prouciti ezan na desno uho novorodenceta, a ikamet na lijevo uho, kako bi prvo što dijete cuje bilo Allahovo ime.

Islamski ucenjaci kažu da je, kad se rodi, novorodencetu lijepo na desno uho prouciti ezan, a na lijevo ikamet u želji da ga Allah sacuva od džinske vještice (Ummus-sibjan). U tom smislu se prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s., rekao: "Kome se rodi dijete, pa mu na desno uho prouci ezan, a na lijevo ikamet, nece mu nauditi vještica (Ummus-sibjan)".

Ucenje dova

Sunnet je prouciti na desno uho novorodenceta sljedecu dovu: INNI EIZUHA BIKE VE ZURIJETUHA MINEŠ-ŠEJTANIR-RADžIM.

Pored ezana, ikameta i dove, sunnet je pruciti djetetu na desno uho nešto iz Kur'ana, koji god se žele ajeti, a Ibn-Rezin u svom "Musnedu" bilježi da je Poslanik, s. a. v. s., ucio suru Ihlas na desno uho novorodenceta.

Trljanje nepceta

Sunnet je trljati nepce novorodenceta hurmom. Ako nema hurme, onda treba trljati necim slatkim. Muslim i Buharija u svojim “Sahihima” bilježe da je Ebu-Musa rekao: "Roden mi je sin, pa sam otišao Allahovom Poslaniku, s. a. v. s., sa sinom. Poslanik, s. a. v. s., mu je nadio ime Ibrahim. Trljao mu je nepce hurmom". Buhari dodaje: "Proucio mu je dovu za bereket". Enes, r. a., prenosi hadis: "Otišao sam (sa Abdullahom b. Ebi Talhom Poslaniku, s. a. v. s., kad se Abdullah rodio. Poslanik me pitao: 'Imaš li hurmu?' Odgovorio sam: 'Da'. Dao sam mu hurme. Žvakao ih je, a zatim mu (Abdullahu) otvorio usta, te izbacio (ižvakane hurme) iz svojih usta u njegova, pa se oblizao. Rekao je Poslanik, s. a. v. s.: 'Zašticeno zrno je hurma'. Dao mu je ime Abdullah".

Cestitanje roditeljima

Mendub je cestitati rodenje djeteta roditeljima govoreci: BAREKALLAHU LEKE (LEKI) FIL-MEVHUBI LEKE (LEKI), VE ŠEKERTEL-VAHIB VE BELEGA EŠUDEHU VE REZAKTE BIRREHU).

Odgovara se sljedecim rijecima: BAREKALLAHU LEKE (LEKI) VE BAREKE ALEJKE (ALEJKI), ili: EDŽZELALLAHU SEVABEK) i slicno.

Bušenje ušiju

Hanbelijski pravnici dozvoljavaju bušenje ušiju djevojcici radi nošenja nakita, a mekruh je to ciniti djecaku. Takoder, postoji fetva hanefijskih pravnika da nema zapreke za bušenje ušiju djevojcici zato što je to bila praksa u džahilijetu, a Poslanik, s. a. v. s., to nije zabranio.

Sunecenje

Sunecenje (obrezivanje) je pritvrdeni sunnet za djecake.