KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 12.10.2012   

 

NA VRATIMA ZUL-HIDŽDŽETA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Mi se, evo, nalazimo na kraju jednog od četiri časna mjeseca, a to je zul-ka'de, i na vratima smo još jednog šehrul-harama, a to je mjesec zul-hidždže. U utorak, akobogda, ulazimo u prvu trećinu mjeseca hadždža, a za nju je Poslanik, a.s., rekao: ''Nema vrjednijih dana kod Allaha, dž.š., niti dražih Njemu, od ovih deset, pa pojačajte u njima tehlil, tekbir i tahmid!'' S obzirom da su to, nakon zadnje trećine ramazana, najdraži dani Uzvišenom Allahu, Poslanik, a.s., je u njima činio ono što Dragi Allah najviše voli – postio je prvih devet dana i puno je spominjao svoga Gospodara (zikr činio).

Odnosno, Poslanik, a.s., je svojim riječima i praksom nama pokazao da je to period koji, uz stalni zikr, treba posvetiti isključivo svom Gospodaru. I upravo je glavna svrha klanja kurbana u tim danima – ZIKR. Dragi Allah je o tome rekao: ''Tako vam je On potčinio kurbane da biste Allaha tekbirima veličali zato što vam je Uputu dao.'' (El-Hadždž, 37.).

Zanimljivo je da Poslanik, a.s., od nas traži da u ovim danima pojačamo zikr. To znači da i ostalim danima treba da zikrimo, ali da u ovim danima to treba da činimo ipak malo više. Mislim da smo mi prilično zapostavili zikr, pa bih danas želio da navedem par hadisa koji govore o važnosti zikra, sa željom da u nama probudim volju za ovim oblikom ibadeta.

Prvo da vidimo šta je smisao zikra. Malik b. Dinar je rekao: ''Znak ljubavi prema Allahu, dž.š., je ustrajnost u Njegovom spominjanju, jer kad neko nekog voli, onda ga puno spominje.'' Dakle, smisao zikra jeste uzvraćanje ljubavi našem Gospodaru. On je nas stvorio iz ljubavi prema nama i od nas očekuje da Mu tu ljubav uzvratimo. A vi svi sigurno znate koliko boli neuzvraćena ljubav.

Zato je zikr najvrjedniji oblik ibadeta. Poslanik, a.s., je u vezi s tim rekao: ''Hoćete li da vas obavijestim o najboljim djelima, zbog kojih ćete dobiti najveće deredže i koja su vam bolja od dijeljenja zlata i srebra i od džihada?'' Ashabi rekoše: ''Hoćemo, Allahov Poslaniče.'' On reče: ''Puno Allaha spominjite.''

Među velikim brojem zikrova postoji jedan koji je poseban i koji je najveći. Uzvišeni Allah o tome je rekao: ''Čitaj Knjigu koja ti se objavljuje i klanjaj namaz! Zaista namaz odvraća od razvrata i ružnih djela i on je najveći zikr.'' (El-Ankebut, 45.) Dakle, od svih vidova zikra i ibadeta, Dragom Allahu je najdraži namaz. To je onaj zikr koga mi vrlo olahko uzimamo i vrlo često propuštamo, iako znamo da ćemo svome Gospodaru na Sudnjem danu svoje prve odgovore za naša djela dati upravo za namaz.

A kao što namaz odvraća čovjeka od ružnih djela, tako isto i zikr odvraća čovjeka od ružnog govora. Jer čovjek dok zikri, ne može ružno govoriti. U vezi s tim Poslanik, a.s., je rekao: ''Svaki čovjekov govor je protiv njega, osim naređivanja dobra, odvraćanja od zla i zikra.'' Mi vrlo često žurimo. To je i normalno, jer je po riječima našeg Gospodara čovjek stvoren od brzine (El-Enbija, 37.), a s druge strane, na to nas je navikao i život na Zapadu. Međutim, brzina je, kako kaže Poslanik, a.s., od šejtana, pa tako mi nekad u žurbi ''izletimo'' jezikom i kažemo nešto za što se kasnije kajemo. Poslanik, a.s., nas poziva da čuvamo svoj jezik i da pazimo kako sa njim postupamo.

Ako budemo koristili jezik za zikr, onda ćemo kvalitetno iskoristi blagodat jezika, ali i blagodat vremena, koje prolazi i za koje ćemo odgovarati svome Gospodaru. A u vezi sa vremenom Poslanik, a.s., je rekao: ''Koje god vrijeme čovjek ne provede u zikru, za to propušteno vrijeme će se kajati na Sudnjem danu.''

Šta se postiže zikrom? Dragi moji, naša srca su prekrivena slojevima crnine i grijeha. Ona su bolesna i jecaju vapeći za lijekom i čišćenjem. Ti slojevi tereta na našem srcu se skidaju upravo zikrom i onda srce postaje živo. A znajte, braćo moja, da nije mrtav onaj koji je preselio na Ahiret. Mrtav je onaj čije je srce mrtvo. Tako da je, nažalost, Dunjaluk danas pun hodajućih mrtvaca.

Zato vas ja danas pozivam – ZIKRITE! Budite živi, očistite svoja srca, čuvajte svoj jezik, uzdignite se na visoke deredže i uživajte u prvoj trećini zul-hidždžeta, uživajte u ljubavi i blizini svoga Gospodara!

To će vas dovesti do još jedne bitne aktivnosti, koju vam ja dajem kao domaći zadatak – razmišljajte o smislu vašeg postojanja!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, na put koji vodi do džennetskih vrata, koje je naš Gospodar pripremio za svoje ''zakire'' (one koji Ga spominju). Amin.

Na+vratima+zulhidzdzeta.doc
Microsoft Word Dokument 37.0 KB