Mudžiza Kur`an

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

Kao izbor Allahove volje i određenja, svi raniji vjerovjesnici su se u svojim misijama, radi dokazivanja istinitosti objave i misije, koristili mudžizama kao nadnaravnim, od Allaha isključivo vjerovjesnicima podarenim djelima.

Postoji jedna bitna razlika između mudžiza svih ranijih Božijih poslanika i Kur`ana, mudžize Muhammeda a.s.

Mudžize svih ranijih vjerovjesnika imale su strogo ograničeno, vjerski određeno i specifično djelovanje. Kao mudžiza Kur`an se ne otkriva niti potvrđuje u jednom vremenu, jednom narodu ili jednoj generaciji, već u svakom vremenu, svakoj generaciji, svim ljudima i svjetovima do Sudnjeg dana.
Kur`an je mudžiza čije pokazivanje nadmašuje svojom istinom i porukom svako vrijeme i svaki prostor.
 

Kur`an je opće gledano najznačajnija mudžiza. Zahvaljujući njemu kao jedino sačuvanoj i autentičnoj objavi imamo svjedočanstvo i sadržaj ranijih objava. Zato sve one koji ne vjeruju ili sumnjaju u objavu Kur`ana poziva da sastve nešto slično.

„Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.“ 

(Kur`an, el-Bekare, 23.) 

„Reci: `Kad bi se ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur`an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugim pomagali.`“

(Kur`an, el-Isra, 88.) 

Upravo je zbog ovoga jedino Muhammed a.s. mogao za razliku od ranijih vjerovjesnika, na oprosnom hadžu, uz Allaha i meleke, pred sto hiljada ljudi, pripadnika svoga ummeta, upitati: „Da li sam ispunio svoju misiju i da li sam vam prenio Allahovu poruku, odnosno objavu?“, na što je od svih prisutnih dobio potvrdan odgovor. Budući da je u tom momentu objava Kur`ana bila skoro završena, u potpunosti tačno i precizno bez izmjene jednog jedinog slova, hiljade ashaba zapisalo ju je i napamet naučilo.

S obzirom na činjenicu da je u tom momentu gotovo cijela Arabija prihvatila islam i da je na stotine hiljada ljudi slijedilo primjer, put, način života, djelo, praksu i ponašanje Muhammeda a.s. za razliku od svih ranijih poslanika, za koje se to nije moglo reći, Muhammed a.s. kao njihov pečat, završetak, kraj, ispunjenje Allahovog obećanja, obraća se svome ummetu:

„Ostavio sam vam dvije stvari. Ako ih prihavatite, nećete zalutati. To su Allahov Kitab (Kur`an) i moj sunnet (moje riječi i djela). Te dvije stvari neće se rastaviti (suprostaviti jedna drugoj) do Sudnjeg dana.“ 

Da nije u potpunosti sačuvan i prenesen Kur`an a.š., i da nije autentično od ashaba prenesen život Muhammeda a.s. ili sunnet za sve ljude do Sudnjeg dana, izgubili bi se tragovi svih ranijih objava, jer su one prenesene u Kur`anu. Muhammed a.s. nije samo ispunio svoju vjerovjesničku misiju, nego je posvjedočio, povezao i očistio od raznih ljudskih i vremenskih naslaga sve ranije vjerovjesničke misije, njihove objeve, šerijate, tradicije i sunnete.

O težini, veličini i sudbonosnom značenju misije Muhammeda a.s. najbolje kazuje Kur`an:

„Tako Mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s pravog puta skrenuo, i nije zalutao! On ne govori po hiru svome – to je samo Objava, koja mu se obznanjuje.“ 
(Kur`an, en- Nedžm, 1.-4.) 

 

 

Hadis

Neka niko od vas ne priželjkuje smrt radi neke nedaće koja ga je snašla, već neka kaže:
`Allahu, Ti mi daj da živim sve dok je život za mene bolji, a usmrti me ako je smrt za mene bolja.`“